หน้าแรก

Triamudomsuksa pattanakarn roi-et school

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 


         พระเกี้ยว เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ คำว่า เกี้ยว ถ้าเป็นคำนามแปลว่า เครื่องประดับศีรษะหรือเครื่องสวมจุก ถ้าเป็นคำกริยา แปลว่า ผูกรัดหรือพัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ

วิสัยทัศน์ :

ด้วยวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ :
“ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานพัฒนาการสู่สากล นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”

ค่านิยม :

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ใช้ “SPEC” โดยมีความหมายดังนี้ S = Sene of belouggig (รักองค์การ) P = Performance excellence (มุ่งงานเลิศ) E = Ethie and integrity (เทิดคุณธรรม) C = Co Operation (นำพาความร่วมมือ)

พันธกิจ :

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

พันธกิจ :

พัฒนาผู้เรียนเป็นพลโลก โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ :

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ่านการประเมินระดับชาติ

พันธกิจ :

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 10 ประการ

พันธกิจ :

พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) :

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) :

บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียน

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) :

บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

ติดต่อเราได้ที่

269 ม.15 บ้านพลาญชัย ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0-4362-4180