ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ดี ขึ้นไป

ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ดี ขึ้นไป

แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลีย