ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เรื่อง ขออนุญาตฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เรียนแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขออนุญาตฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หนังสือขออนุญาตฉีดวัคซีน-Pfizer