ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เรื่อง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ  On-Site ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๖๕ เป็นต้นไปและขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกำกับดูแลนักเรียน ในช่วงที่ยังพบการระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19)

ประกาศเปิดเรียน-On-Site