O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-1

คำชี้แจงและแบบประเมินการปฏิบัติงาน

O27-คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน