ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ของโรงเรียน

พื้นที่ 108 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา อาคารเรียน 3 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง อาคารโรงอาคาร 1 หลัง บ้านพักครู 5 หลัง ห้องส้วม 5 หลัง (30 ห้อง)

การเรียนการสอน

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 863 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งสิ้น 15 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ห้องเรียน

การเรียนการสอน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งสิ้น 12 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 ห้องเรียน