ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เดิมชื่อ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 3

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้แต่ละจังหวัด ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ขึ้นเพื่อเป็นจุดสกัดรองรับปริมาณการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายศักดา อ้อพงษ์ ได้ขอให้ราชพัสดุจังหวัดร้อยเอ็ด จากกรมธนารักษ์ แปลงที่ 1103 ในเนื้อที่ 101 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหน้าติดกับถนนสายเอเชีย หมายเลข 14 ( ถนนแจ้งสนิท )

ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 272 คน ครู 17 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 ได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบันที่ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ห้องเรียน

5 กันยายน 2558 ประธานกรรมการและคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มาเยี่ยมชมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม โดยมี นายทวี เดชพิมล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้น ,นายนพดล เดชโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้น รวมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม คณะคุณครู ประธานชมรมครูและผู้ปกครอง คุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ศิษย์เก่า และคณะกรรมการนักเรียน รอให้การต้อนรับ ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

ต่อมาในปี 2558 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก 16 โรงเรียนเป็น 17 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม

ต่อมาในปี 2558 นายนพดล เดชโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้นก่อนเกษียณอายุราชการ ได้รับความเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อมา ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน ได้สานต่อแนวความคิดและดำเนินการต่อ จนได้รับความเห็นชอบจาก ดร.นิวัตร นาคะเวช ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด” โดยใช้อักษรย่อ “ต.อ.พ.รอ.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกาศให้ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด