วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ :

“ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานพัฒนาการสู่สากล นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”

พันธกิจ :

1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2) พัฒนาผู้เรียนเป็นพลโลก โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ่านการประเมินระดับชาติ
4) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 10 ประการ
5) พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม :

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ใช้ “SPEC” โดยมีความหมายดังนี้ S = Sene of belouggig (รักองค์การ) P = Performance excellence (มุ่งงานเลิศ) E = Ethie and integrity (เทิดคุณธรรม) C = Co Operation (นำพาความร่วมมือ)

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) :

1.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียน
3. บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน
4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย