O3 : อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา