O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

การประชุมผู้ปกครอง

การเลือกตั้งประธานนักเรียน