ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

จากพลาญชัยพิทยาคม->>เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ->> จำนวนครู ->> จำนวนนักเรียน ->>

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

“ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานพัฒนาการสู่สากล นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”

ข่าวสารล่าสุด

witchaya panya

10 พฤศจิกายน 2021

ประกาศโรงเรียน เรื่อง รับสมัครครูดนตรีสากล

เลื่อนการสอบจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

witchaya panya

2 พฤศจิกายน 2021

witchaya panya

28 ตุลาคม 2021

witchaya panya

9 ตุลาคม 2021

witchaya panya

8 กรกฎาคม 2021