O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ระบเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามมาตรา 38ค.(2) 2553
679ปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ2566
456การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2566
ว9หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯสายงานการสอน 2564
ว10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯผู้บริหารสถานศึกษา 2564
ว11หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯศึกษานิเทศก์ 2564
ว12หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯผู้บริหารการศึกษา 2564
ว15 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดีทัศน์ 2565
กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561
ว15 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ.2561
ว5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
ว2972 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย 2562
ว6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
ว7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2562
ว9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 2552
ว23 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 2559